หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ /  ข้อมูลบริษัท /  สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"ในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป นวัตกรรมเทคโนโลยี ใหม่ๆ เช่น AI (Artificial Intelligence) Big Data Analytics, Machine Learning (ML), Block Chain, Internet of things (IOT) และอื่นๆอีกมากมายได้ก้าวเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีนัยยะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ"

นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวันซึ่งได้ปรากฏผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอยู่แล้ว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านั้น มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับวันยิ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรง มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Disruptive Technology คือ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับตัวผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามโลกยุค Digital World ที่มีการแข่งขันสูง และในทางกลับกัน ธุรกิจที่ยังคงไม่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และยังใช้วิถีการทำธุรกิจแบบเดิมๆ ผลิตภัณฑ์ บริการเดิมๆ จะมีผลกระทบอย่างรุนแรง (Disrupt) ต่อธุรกิจ ต่อตลาด ต่อลูกค้าของตนเองไม่ช้าก็เร็ว ซึ่งเป็นผลอาจทำให้ธุรกิจล้มหายไปได้

ด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนของเน็ตเบย์ที่มุ่งมั่น คิดค้น สร้างสรรค์ และ วิจัยพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง Innovative Technology (Digital Business & Fin Tech Technology Platform) บวกกับการทุ่มเทการพัฒนาสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยง ระหว่างภาคธุรกิจเอกชน ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆ อีกมากมายกับทุกภาคส่วนอย่างครบวงจรในรูปแบบ (Omni Channel Connectivity Gateway) ซึ่งปรากฏผลงานที่ผ่านมาย่อมเป็นที่ประจักษ์ของลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ใช้บริการอย่างมากมาย และได้รับการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน จนสามารถกล่าวได้ ว่า นวัตกรรมเทคโนโลยี ของเน็ตเบย์ มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในการนำเข้า และการส่งออกสินค้าของประเทศ e-Trade Finance Supply Chain อีกทั้งแพลตฟอร์มของเน็ตเบย์ยังสามารถมุ่งสู่ Thailand e-Trading Across Border Hub เพื่อช่วย ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า และ กลุ่ม Logistics Supply Chain Community เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป นวัตกรรมเทคโนโลยี ใหม่ๆ เช่น AI (Artificial Intelligence) Big Data Analytics, Machine Learning (ML), Block Chain, Internet of things (IOT) และอื่นๆอีกมากมายได้ก้าวเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีนัยยะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ด้วยความมุ่งมั่นในการมีจุดยืนที่ชัดเจนของ Netbay คือ Innovative Technology Company มีความแน่วแน่ในการนำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคงย่อมต้องทุ่มเทเชิงรุกอยู่ตลอดเวลา สมดั่งเป็นบริษัทแรกๆที่ได้พิสูจน์ผลงานที่ผ่านมาของเน็ตเบย์แล้ว มีการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาหลายปี แต่กระแสเทคโนโลยีดังกล่าวในบ้านเรามักจะช้ากว่าต่างประเทศหลายๆ ปี เน็ตเบย์ จึงได้ทุ่มเทคนของเน็ตเบย์เพื่อการคิดค้น สร้างสรรค์ วิจัยพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี AI, Big Data Analytics, ML, Block Chain และอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจและคนไทยด้วยกันเอง จักมีที่ยืนในเรื่องการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี และสามารถเปลี่ยนผ่านก้าวสู่ Digital Transformation ได้สำเร็จโดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงต่อไปตามสโลแกนของเน็ตเบย์ Better Faster Cheaper & Smarter

ในนามของประธานกรรมการบริหาร ต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกๆ ท่าน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พนักงานที่ทรงคุณค่าของบริษัท และพันธมิตรต่างๆ ที่ได้มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนมาด้วยดีโดยตลอด ต่อคณะผู้บริหารและบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) เสมอมา

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์