หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ /  ข้อมูลบริษัท /  สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

"ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาการให้บริการธุรกิจดิจิทัลแบบออนไลน์ให้เเก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐเเละเอกชนเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจ เเละขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"

ในปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่มีการคิดค้นและพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมากมาย และรวดเร็ว พัฒนาการต่างๆ ได้มีผลกระทบในวงกว้างทั้งในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิต การคิดหาวิธีที่จะนำ ข้อมูลอย่างมากมายและมหาศาล (Big data) เหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการวางแผน และตัดสินใจ (Data analytics) ให้มากขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป รวมถึงความสนใจในนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ (Artificial intelligence) ประกอบไปด้วย Robotics (เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้สามารถจัดลำดับการ ทำงานแทนมนุษย์/ คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์) Machine learning (คอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้) และ Cognitive computing (ปัญญาประดิษฐ์/ คอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์) ล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้สามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตที่เต็มไปด้วย การแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอน

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ การพัฒนาทางเทคโนโลยีของโลก รวมถึงนวัตกรรมในการออกแบบรูปแบบทางธุรกิจโดยสะท้อนออกมา เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของบริษัท ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาการให้บริการธุรกิจดิจิทัลแบบออนไลน์ให้แก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจ และขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกรรม ระหว่างกัน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมา อีกทั้งยังสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของการผลักดันนำ Digital Technology มาเป็นหลักในการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ผมขอแสดงความยินดีกับคุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เน็ตเบย์ และผู้บริหารของบริษัท ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Prime Minister’s Digital Award) ประเภท Digital Entrepreneur of the year จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสได้รับพิจารณา คัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นผู้นำในการคิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนา Digital Business Technology Platform เพื่อให้บริการระบบ Online แก่ทุกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2560 นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้ยึดถือในหลักการกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์อย่างจริงจัง และรู้สึกยินดีที่มีผู้เล็งเห็นความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นพัฒนาของบริษัทตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

ในนามของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย และพันธมิตรธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาจนทำให้บริษัทก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันได้อย่างเต็มศักยภาพ และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทให้บริษัทสามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ ขีดความสามารและความมีประสิทธิภาพในการประยุกต์นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาประเทศให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และร่วมกันนำพาให้บริษัทก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์