คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
ประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2556 Director Accreditation Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการ บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษธุรกิจโครงการ Giga Impact Initiative, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.)
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามโครงการผลงานซอฟต์แวร์, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ทีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ, กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ, สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
กรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business and Administration, National University, San Diego, USA
 • Bachelor of Communication Arts, Chulalongkorn University

Share Ratio (%): none

Relationship with Management: none

Working Experiences

 • 2014 - present Managing Director, Netbay Public Company Limited
 • 2011 - 2014 Deputy Director, Netbay Public Company Limited
 • 2008 - 2011 Executive Management, IBM Thailand Co., Ltd.
 • 2004 - 2008 Client Executive, Communications Sector, Microsoft (Thailand) Co.,Ltd.
 • 2001 - 2004 Major Account Manager, Communications Sector, Microsoft (Thailand) Co.,Ltd.
 • 2000 - 2001 Sale Manager, Pacific Internet (Thailand) Co.,Ltd.
 • 1996 - 1999 Senior Manager, Loxley Information Services Co.,Ltd.

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri, USA
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2549 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • พ.ศ. 2549 Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • พ.ศ. 2549 Financial Restructuring & Corporate Recovery, Organized by World Bank and The Office of Corporate Debt Restructuring Advisory Committee
 • พ.ศ. 2549 Senior Executive Development Program
 • พ.ศ. 2549 Full Scale Internal Auditing and Control Program
 • พ.ศ. 2549
 • พ.ศ. 2549
 • พ.ศ. 2549 Future and Derivatives for Investor Program

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2550 – 2551 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science in Computer and Sciences, University of Iowa, USA
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2550 หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • พ.ศ. 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท นวทวีป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แกรนด์ยูบี จำกัด
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงความมั่นคง

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2544 - 2545 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต Louisiana Tech University, USA

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2558 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2558 - uilding Better Road Through Effectiveness Independent Director (Director Forum 2/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2557 - Role of Compensation Committee (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2557 - Advance Audit Committee (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2549 - Quality Financial Reporting รุ่น 2/2006, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไท
 • พ.ศ. 2548 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2545 - Director Certification Program (DCP) รุ่น14/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2545 - Director Diploma Examination (Follow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2528 - PMD, Program for Management Development, Harvard Business School, Harvard University

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พรีเวย์พาส (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2545 - 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต Louisiana Tech University, USA

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2558 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2558 - uilding Better Road Through Effectiveness Independent Director (Director Forum 2/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2557 - Role of Compensation Committee (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2557 - Advance Audit Committee (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2549 - Quality Financial Reporting รุ่น 2/2006, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไท
 • พ.ศ. 2548 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2545 - Director Certification Program (DCP) รุ่น14/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2545 - Director Diploma Examination (Follow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2528 - PMD, Program for Management Development, Harvard Business School, Harvard University

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท พรีเวย์พาส (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2545 - 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน)
นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science in Computer and Sciences, University of Iowa, USA
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2550 หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • พ.ศ. 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท นวทวีป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แกรนด์ยูบี จำกัด
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงความมั่นคง

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2544 - 2545 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business and Administration, National University, San Diego, USA
 • Bachelor of Communication Arts, Chulalongkorn University

Share Ratio (%): none

Relationship with Management: none

Working Experiences

 • 2014 - present Managing Director, Netbay Public Company Limited
 • 2011 - 2014 Deputy Director, Netbay Public Company Limited
 • 2008 - 2011 Executive Management, IBM Thailand Co., Ltd.
 • 2004 - 2008 Client Executive, Communications Sector, Microsoft (Thailand) Co.,Ltd.
 • 2001 - 2004 Major Account Manager, Communications Sector, Microsoft (Thailand) Co.,Ltd.
 • 2000 - 2001 Sale Manager, Pacific Internet (Thailand) Co.,Ltd.
 • 1996 - 1999 Senior Manager, Loxley Information Services Co.,Ltd.