ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
12 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
20 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
1 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603