คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2556 Director Accreditation Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการ บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษธุรกิจโครงการ Giga Impact Initiative, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.)
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามโครงการผลงานซอฟต์แวร์, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ทีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ, กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ, สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business and Administration, National University, San Diego, USA
 • Bachelor of Communication Arts, Chulalongkorn University

Share Ratio (%): none

Relationship with Management: none

Working Experiences

 • 2014 - present Managing Director, Netbay Public Company Limited
 • 2011 - 2014 Deputy Director, Netbay Public Company Limited
 • 2008 - 2011 Executive Management, IBM Thailand Co., Ltd.
 • 2004 - 2008 Client Executive, Communications Sector, Microsoft (Thailand) Co.,Ltd.
 • 2001 - 2004 Major Account Manager, Communications Sector, Microsoft (Thailand) Co.,Ltd.
 • 2000 - 2001 Sale Manager, Pacific Internet (Thailand) Co.,Ltd.
 • 1996 - 1999 Senior Manager, Loxley Information Services Co.,Ltd.
นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business and Administration ,Kasetsart University
 • Bachelor of Accountancy degree, Chulalongkorn University

Share Ratio (%): none

Relationship with Management: none

Working Experiences

 • 2015 - present Chief Financial Officer, Netbay Public Company Limited
 • 2013 - 2014 Senior Manager Tax services, EY Corporate Services Limited 1
 • 1996 - 2011 Audit Manager, EY Office Limited 2

Remark

 1. Formally known as Ernst & Young Corporate Services Limited
 2. Formally known as Ernst & Young Office Limited
นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและตลาด

ประวัติการศึกษา

 • Graduate Certificate of Information Management and Systems, Monash University, Melbourne, Australia
 • Bachelor of Arts (Political Science), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Share Ratio (%): none

Relationship with Management: none

Working Experiences

 • 2014 - Present Sales & Marketing Director, Netbay Plc.
 • 2009 - 2013 Senior Brand Sales Manager, Retail Store Solution - ASEAN / Storage & Technology Group Enterprise Solution Manager - Finance & Telco Industries / Software Group IBM Thailand Company Limited
 • 2005 - 2008 Senior Account Manager-Finance, Security, Insurance (FSI) Applications Senior Account Manager - Finance, Securities and Insurance (FSI) Oracle Corporation (Thailand) Limited
 • 2003 - 2005 Channel Sales Manager/Alliance Manager and Marketing Manager Veritas Software (Thailand) Limited
 • 2002 - 2003 Enterprise Partners Manager/Large Account Resellers Manager/ Microsoft & HP Alliance Manager Microsoft (Thailand) Limited
นางสาวอรฤดา คำเลิศลักษณ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Accountancy degree, Chulalongkorn University

Share Ratio (%): none

Relationship with Management: none

Working Experiences

 • 2015 - present Accounting Manager, Netbay Public Company Limited
 • 2011 - 2015 Senior Audit Assistant, EY Office Limited 2

Remark

 1. Formally known as Ernst & Young Corporate Services Limited
 2. Formally known as Ernst & Young Office Limited