โครงสร้างรายได้

  งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
งบการเงินรวม
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่
  31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
1. Digital Business Services (1) 251.51 303.54 262.83
2. Digital Transformation (Project) 21.43 11.25 3.82
รายได้จากการให้บริการ 272.94 314.79 266.65

หมายเหตุ

(1) Digital Business Services เป็นการรวมกลุ่มบริการเดิมได้แก่ e-Business Services และ e-Trade Finance Supply Chain รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการให้บริการในเรื่องเดียวกัน และเพื่อเป็นการสะท้อนภาพธุรกิจที่กว้างขวางมากขึ้น