หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ /  ข้อมูลผู้ถือหุ้น /  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 19/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,750
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 49.00
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/2562 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,842
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.70

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 101,999,990 51.00
2. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,924,500 5.46
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,015,000 3.01
4. นายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม 5,650,000 2.83
5. นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร 5,500,000 2.75
6. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 5,428,200 2.71
7. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน 5,223,400 2.61
8. กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า 3,716,600 1.86
9. กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ 1,821,000 0.91
10. นายสุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร 1,800,000 0.90