คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2552 Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • กรรมการ บริษัท คลื่นปัญญา จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายข้าราชการประจำ

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: ไม่มี
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมืองคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • Director Accreditation Program (2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • ตั้งแต่ 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด
 • ตั้งแต่ 2526 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาธุรกิจโครงการ Giga Impact Initiative สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: 101,999,990 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.99)
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายอัครเดช โรจน์เมธา
กรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • Master Degree in Business Adminstration, Tarleton State University Texas, U.S.A.
 • Bachelor Degree in Business Administration (Accounting), Thammasat University

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2547 Director, Accreditation Program (DAP), IOD

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: 10 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000005)
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri, USA
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Advanced Master of Management, NIDA)

การฝึกอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Restructuring & Corporate Recovery, Organized by World Bank and The Office of Corporate Debt Restructuring Advisory Committee
 • Senior Executive Development Program
 • Full Scale Internal Auditing and Control Program
 • Future and Derivatives for Investor Program

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอรยี 1-5 จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2551 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: ไม่มี
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • Master of Science (Computer Sciences) University Of IOWA, USA
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2558
  ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2558
  ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558
 • พ.ศ. 2559
  ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559
 • พ.ศ. 2550
  หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18,
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • พ.ศ. 2547
  หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34,
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • กรรมการ บริษัท นวทวีป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แกรนด์ยูบี จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2544 - 2545 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: ไม่มี
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต Louisiana Tech University, USA
 • Program for Management Development (PMD 49) Harvard Business School, Harvard University, USA

การฝึกอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • พ.ศ. 2561 Strategic Board Master Class SBM 4/2018
   Board Nomination and Compensation Program BNCP 5/2018
  • พ.ศ. 2560 Board Room Success Through Financing & Investment (BFI) 1/2017
   Board Matters&Trend (BMT) 3/2017
  • พ.ศ. 2558 Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
  • พ.ศ. 2557 Role of Compensation Committee (RCP)
   Advance Audit Committee Program (AACP)
  • พ.ศ. 2549 Quality Financial Reporting รุ่น 2/2006
  • พ.ศ. 2548 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005
  • พ.ศ. 2545 Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002
   Director Diploma Examination (Follow Member)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • พ.ศ. 2552 Capital Market Academy (CMA8) 2009

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2532 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: ไม่มี
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration, National University, San Diego, USA
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • Successful Formulation & Execution of Strategy Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 248 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • เตรียมเข้าอบรม Executive Development Program (EDP) รุ่น 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
 • พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 • พ.ศ. 2547 - 2551 Enterprise Sales Director บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: ไม่มี
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี