ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  งบการเงินรวม ณ วันที่ งบการเงินรวม ณ วันที่ งบการเงินรวม ณ วันที่
  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
สินทรัพย์รวม 610.66 647.22 609.41
หนี้สินรวม 138.79 147.52 144.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 471.86 499.70 464.90
ทุนจดทะเบียนที่ออกเเละชำระเเล้ว 200.00 200.00 200.00
รายได้จากการให้บริการ 368.41 422.22 395.97
กำไรสุทธิ 148.81 179.08 156.45

อัตราส่วนทางการเงิน


  หน่วย งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุด
งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุด
งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุด
    31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563
กำไรต่อหุ้น บาท 0.74 0.90 0.78
อัตรากำไรสุทธิ % 40.39 42.41 39.51
อัตราผลตอบเเทนผู้ถือหุ้น % 33.43 36.86 32.44
อัตราผลตอบเเทนจากสินทรัพย์รวม % 27.23 28.78 25.16
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.29 0.30 0.31