ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  งบการเงินรวม ณ วันที่ งบการเงินรวม ณ วันที่ งบการเงินรวม ณ วันที่ งบการเงินรวม ณ วันที่
  31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 63
  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
สินทรัพย์รวม 533.09 610.66 647.22 560.40
หนี้สินรวม 114.66 138.79 147.52 148.40
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 418.43 471.86 499.70 412.00
ทุนจดทะเบียนที่ออกเเละชำระเเล้ว 200.00 200.00 200.00 200.00
รายได้จากการให้บริการ 321.40 368.41 422.22 292.83
กำไรสุทธิ 115.80 148.81 179.08 112.16

อัตราส่วนทางการเงิน


  หน่วย งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุด
งบการเงินรวม
สำหรับงวดสิ้นสุด
งบการเงินรวม
สำหรับงวดสิ้นสุด
งบการเงินรวม
สำหรับงวดสิ้นสุด
    31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 63
กำไรต่อหุ้น บาท 0.58 0.74 0.90 0.56
อัตรากำไรสุทธิ % 36.03 40.39 42.41 38.30
อัตราผลตอบเเทนผู้ถือหุ้น % 30.40 33.43 36.86 35.85
อัตราผลตอบเเทนจากสินทรัพย์รวม % 24.50 27.23 28.78 27.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.27 0.29 0.30 0.36