ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000101
ประเภทธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
วันที่จดทะเบียนบริษัท 19 พฤศจิกายน 2547
วันแปรสภาพเป็นบมจ 22 เมษายน 2557
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI 16 มิถุนายน 2559
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-620-1800
โทรสาร 02-612-3051
เว็บไซด์ http://www.netbay.co.th
สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-620-1800 #1115
โทรสาร 02-612-3051
E-mail corporatesecretary@netbay.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-620-1800 #1110
โทรสาร 02-612-3514
E-mail IR@netbay.co.th