ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
27 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา 14:00 น. โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
24 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2563 เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
25 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
6 มีนาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2562 เวลา 15.20 - 16.20 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
23 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
1 มีนาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำปี 2561
เวลา 15.20 - 16.20 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
27 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
12 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603
20 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
1 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603