คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมืองคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • Director Accreditation Program (2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • ตั้งแต่ 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด
 • ตั้งแต่ 2526 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาธุรกิจโครงการ Giga Impact Initiative สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: 101,999,990 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 50.99)
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration, National University, San Diego, USA
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • Successful Formulation & Execution of Strategy Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 248 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • เตรียมเข้าอบรม Executive Development Program (EDP) รุ่น 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
 • พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 • พ.ศ. 2547 - 2551 Enterprise Sales Director บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: ไม่มี
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2561
  Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Refreshment of the role and expectation of a CFO สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
  CFO focus on financial reporting สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2560
  How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Board Reporting (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  Company Reporting (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • พ.ศ. 2559
  Chief financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2558
  Strategic CFO in Capital Markets Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2556 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
 • พ.ศ. 2539 - 2554 ผู้จัดการ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: ไม่มี
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Information Management and Systems, Monash University, Australia
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2552-2556
  Senior Retail Store Solution Manager (Brand Manager) - IndoChina/
  Storage &Technology Group บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: ไม่มี
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางสาวอรฤดา คำเลิศลักษณ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • พ.ศ. 2561
  ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC19
 • พ.ศ. 2560
  The Digital Accountant, สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
  รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป, สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2559
  TFRS Workshop อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ฉบับปรับปรุง , สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2558
  IFRS update (In-house training), บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
  IFRS ที่จัดทำขึ้นสำหรับประเทศไทย, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเด็นปัญหาจากการนำ Pack 5 มาใช้ในทางปฏิบัติ
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 • ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • พ.ศ. 2554 - เมษายน 2558
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ของตนเอง: ไม่มี
 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี