หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ /  ข้อมูลทางการเงิน /  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

กรุณาเลือกปี:

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2563

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2563

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2563

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2563

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2562

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2562

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2562

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2562

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2561

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2561

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2561

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2561

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2560

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2560

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2560

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2560

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2559

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2559

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2559

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2559

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการปี 2558

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด