โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

หมายเหตุ

* ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำงานขึ้นตรงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประสานงานกับบริษัท ผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง และหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ ปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ