การประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิดโอการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NETBAY ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NETBAY ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ดาวน์โหลด