This printed article is located at http://investor-th.netbay.co.th/vision.html

Vision & Mission

ความหลงใหลในนวัตกรรมเทคโนโลยีแปลงเป็นธุรกิจ

ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ผสานกับความชำนาญการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเป็นเลิศของทีมงาน Netbay มีความพร้อม และศักยภาพในการพัฒนาบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovative Technology Services) ให้แก่ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร (End-to-End Solution) กล่าวคือได้พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีตลอด Value Chain ตั้งแต่

  • ต้นน้ำ : (ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ),
  • กลางน้ำ : (Netbay - Omni Channel Connectivity Gateway)
  • และปลายน้ำ : (กลุ่ม Logistics Supply Chain Community, ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, หน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆ) ลูกค้าผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลา และงบประมาณในการลงทุน ได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์จากจุดเดียว (Single Connectivity with Multiple Accesses) โดยข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น จะสามารถทำการรับ-ส่งผ่านการเชื่อมโยงสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทุกที่ (Anywhere), ทุกเวลา (Anytime) และทุกอุปกรณ์ (Any Device) ซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีของ Netbay สามารถช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และความซับซ้อนของโลกธุรกิจยุคดิจิทัลอีโคโนมี่ (Digital Economy) ได้ทันท่วงที่

วิสัยทัศน์

ด้วยยุทธศาสตร์ที่มีความมุ่งมั่น พร้อมจุดแข็งของบริษัทในการพัฒนานวัตกรรม ดิจิตอล บิสซิเนส เทคโนโลยี ถือเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารและพนักงานของเน็ตเบย์ได้ร่วมกันรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว และมีจุดยืนของบริษัทให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับมากที่สุดในธุรกิจนี้

ความปรารถนาของเราคือ การพัฒนาความเจริญเติบโตของธุรกิจ ดิจิตอล บิสซิเนส ร่วมกับลูกค้าของเรา และมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถก้าวผ่านความยุ่งยากซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิตอลนี้ และ เน็ตเบย์จะทุ่มเทความพยายามในการสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม (Value added & Value Chain)ให้แก่ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานนี้ ด้วยการเป็นศูนย์กลางและดิจิตอล เกตเวย์ เพื่อให้ธุรกิจเกิดเครือข่ายของธุรกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

พันธกิจ

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนา นวัตกรรม ดิจิตอล บิสซิเนส เทคโนโลยี แพลตฟอร์มที่ดีที่สุด เพื่อการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเอกสารทางการค้า (e-Logistics Trading & e-Business Services) รวมถึงการส่งมอบผลงานที่ดีเยี่ยม ระดับมืออาชีพ และเป็นศูนย์กลางการ รับ-ส่ง เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ข้อมูลการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์กับทุกภาคส่วน หลากหลายช่องทาง (Omni Channel Connectivity Gateway) ด้วยการส่งธุรกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงครั้งเดียวผ่าน Gateway กลาง สำหรับการเชื่อมโยงกระบวนการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุผลในการทำการค้าระหว่างประเทศไปถึงผู้ค้าได้ทั่วโลก

Vision Statement

Based on our ‘Strategic Intent’ along with our strengths in innovative digital business technology, we, the management and staff of Netbay, envision maintaining and consolidating our company’s position as the most respected brand in our field of business.

Our aspiration is to develop digital business growth with clients, and help them through the complexities and changes in the digitized business world. We seek to organize the client's community to increase the value chain by creating a center and gateway for digital business networking.

Mission Statement

At Netbay, we aim to create, design and develop the best Innovative Digital Business Technology Platform and e-Logistics Trading include delivering superior professional solutions and services with Omni Channel Connectivity Gateway via single window entry for global & logistics supply chain communities to enable their businesses to achieve multi-channel connectivity across border trade.


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2021. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.